Макроикономическо моделиране

Знанието за текущото състояние на икономиката и вероятната ѝ траектория на развитие в бъдещето е ключово за адекватно планиране, управление на риска и вземане на решения. Развитията в съвкупното търсене, цените и пазара на труда влияят върху приходите и имат следствия за разходите и персонала в една компания. За да се осмислят текущите макроикономически данни и да се изготвят надеждни прогнози е необходимо да се отиде отвъд чисто дескриптивните анализи и да се стъпи на стабилна рамка за моделиране. Това ще помогне да се установят посоката и големината на връзките между макроикономическите променливи, да се осигури логическата издържаност на прогнозите за бъдещите развития и ще позволи изграждането на различни сценарии, които да отчетат несигурността по отношение на бъдещето. В зависимост от конкретната задача – анализ на миналите развития, прогнозиране или симулации – ще се изискват различни подходи за макроикономическо моделиране. Във всички случаи използването на подходящ модел ще подсигури стабилна основа за анализ и ще засили логичността на получените заключения.