Прогностични аналитични решения

В бизнеса и оперативната дейност има широк кръг задачи, които изискват да се прогнозира определен параметър или набор от параметри, които имат ключово значение за финансовите Ви резултати. В зависимост от характера на бизнеса Ви, това може да бъде планиране на маркетингови кампании, поддръжка на високостойностно оборудване или идентифициране на опити за измама от страна на някои клиенти. Във всички тези случаи дори малки подобрения биха довели до съществени ползи за компанията. Макар че традиционно се е разчитало на опит и познания за справяне с тези проблеми, все по-често за целта се използват аналитични инструменти. С помощта на прогностична аналитика може да се вземе решение, което се основава на данни, за онези случаи, когато разполагаме със значително количество данни и има възможност те да бъдат използвани за ефективно обучение на алгоритми. Аналитичните инструменти предлагат ясен вариант за използване на данните, които вероятно събирате от години, и пряко да приложите полученото знание в ежедневната Ви дейност – в комбинация със знанието и опита, които вече са натрупани в екипа Ви.