Сегментация на клиентската база и чърн анализ на напусканията на клиенти

Ако имате голяма клиентска база, един от ключовите индикатори, които трябва да бъдат следени, е какъв е процентът на клиентите, които се отказват от Вашите услуги и как да намалите този процент до минимум. Независимо дали сте доставчика на телекомуникационни услуги, на интернет-базирани услуги или комунални услуги, въпросът за запазване на вашата клиентска база е много важен. Според нас има няколко елемента, на които следва да бъде обърнато внимание в тази връзка:

  • Изчисленията на процента на напусканията трябва да бъдат направени по издържан начин, така че да се оцени потокът на напускания за съответните категории услуги или индивидуални услуги, като се отчитат миграцията в клиентските сметки, нарастването на клиентската база и други свързани фактори.
  • Може да се конструира прогностичен аналитичен модел, който да оценява вероятността за напускане на основата на характеристиките на клиента. Това ще позволи да се фокусира вниманието върху високорисковите клиенти.
  • Може да бъде изграден прогностичен аналитичен модел за оценка на потенциалния ефект на напусканията при различни сценарии (напр. промени в цените). Такъв модел може да се използва като аналитичен инструмент за подобряване на финансовите Ви резултати.

Като цяло, в днешния пазар, който се характеризира с нарастваща конкуренция и нужда от диференциация, аналитичните инструменти могат да бъдат от съществена полза за запазване и разширяване на клиентската Ви база.